Darmowa dostawa od 500zł

17. Dyrektywa ErP- zmiany dotyczące wentylatorów?

Dyrektywa ErP (z ang. Energy-related Products) nr2009/125/WE- została stworzona w celu ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie o 20% emisji dwutlenku węgla, zwiększenie całkowitego udziału energii odnawialnej w UE do 20% oraz zwiększenie efektywności energetycznej o 20% do roku 2020. 

Dokument ten jest jednym z aktów wykonawczych do osiagnięcia celu założonego wraz z przyjęciem Protokołu z Kioto. Dyrektywa ErP z roku 2009 zastąpiła Dyrektywę EuP (Energy using Products - produkty wykorzystujące energię) z 2005 roku, który ustanawiał ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię.

Pierwszym dokumentem wprowadzającym w żyie postanowienia ekoprojektu było rozporządzenie WE nr 640/2009 dotyczące określenia minimalnej sprawności silników ekektrycznych (o klasie IE2/IE3), jednak dopiero  przepisy wprowadzone w marcu 2011 roku WE nr 327/2011 szczegółowo ujednoliciły wymagania, jakie muszą spełniać wentylatory wprowadzone do obiegu na terenie UE.

Dotyczy to wentylatorów:

  • napędanych silnikiem elektrycznym o mocy od 125W do 500 kW

Nie dotyczy to wentylatorów:

  • wyprodukowanych przed 1 stycznia 2013 roku
  • przeznaczonych wyłącznie do zastosowań awaryjnych
  • przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem
  • przeznaczonych do pracy w warunkach temp. roboczej przetłaczanego medium powyżej 100C lub poniżej -40C
  • przeznaczonych do pracy przy napięciu zasilania powyżej 1000 V dla zasilania przemienno prądowego lub powyżej 1500 V dla zasilania stałoprądowego
  • przeznaczonych do pracy w warunkach nrażenia na czynniki toksyczne, silnie żrące  lub łatwopalne albo w warunkach narażenia na substancje ścierne
  • napędzanych silnikami o mocy poniżej 125 W i powyżej 500 kW
  • przeznaczonych do pracy w warunkach roboczej temperatury  otoczenia  silnika napędowego znajdującego się poza strumieniem gazu powyżej 65C lub poniżej - 45C

Dokument ten określa minimalne dopuszczalne wartości sprawności wentylatora w odniesienu do jego rodzaju, poboru mocy oraz miejsca montażu. Ekoprojekt wprowadza ziany w dwóch etapach pierwszy wszedł w życie w 1 stycznia 2013 i drugi bardziej rygorystyczny 1 stycznia 2015.

Powszechnie przyjmuje się, że po 2015 roku około 50% wentylatorów obecnych aktualnie na rynku nie będzie zgodnych z wymaganiami ErP, co będzie wymagało zastąpienia ich na urządzenia i systemy bardziej efektywne energetycznie. Do roku 2020, dzięki wprowadzonym przepisom dotyczącym silników elektrycznych, Komisja Wspólnot Europejskich spodziewa się zaoszczędzić (zgodnie z obliczeniami wykonanymi przez samą Komisję), 315 TWh energii elektrycznej oraz zredukować produkcję CO2 o około 135 milionów ton w obszarze Unii.