Darmowa dostawa od 500zł

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INSTALSZOP.PL
Sklep internetowy Instalszop.pl działający pod adresem https://instalszop.pl (dalej: Instalszop.pl) jest platformą prowadzoną przez:

Insatalszop Adam Bilski ul.Kopanina 28/101 60-105 Poznań wpisaną do centralnej ewidencji działalności gospodarczej przez Urząd Gminy Tarnowo Podgórne NIP 7772822711, REGON 301691570

Słownik:
Instalszop.pl
sklep internetowy działający pod adresem https://instalszop.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze
wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia
czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Klient
osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z Instalszop.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie posiada konto Klienta.
Konto Klienta
baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
Przelew tradycyjny
płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
Przelew elektroniczny
płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu PayU lub innych systemów płatności on-line;
Punkty Odbioru Instalszop.pl
punkty prowadzone przez Instalszop Adam Bilski w których można odebrać zamówienie zrealizowane przez Instalszop.pl

I. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Instalszop.pl prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Instalszop.pl zamieszcza na stronie Instalszop.pl
2. Klientem Instalszop.pl może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna oraz jednostka organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych
3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe Instalszop.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę (za wyjątkiem przerw technicznych niezbędnych do aktualizacji systemu).
4. Do dokonywania zakupów w Instalszop.pl niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć Konto Klienta należy wypełnić formularz dostępny na stronie https://instalszop.pl/do/registration?referer=, w tym podać adres e-mail, określić hasło do konta i zaakceptować regulamin.
5. Klient, przesyłając do Instalszop.pl zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług z Instalszop.pl. Wysłane przez Instalszop.pl potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. Instalszop.pl ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia.
6. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
a) wyboru zamawianych towarów lub usług,
b) wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
c) wyboru sposobu płatności,
7. Instalszop.pl potwierdzi Klientowi będącemu Konsumentem zawarcie umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Konsumenta wskazany podczas rejestracji.

8. Klient zawierając umowę sprzedaży z Instalszop.pl i akceptując postanowienia Regulaminu  wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Instalszop.pl w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
9. Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Jednakże akceptacja Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Instalszop.pl do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej. W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej Instalszop.pl przekaże Klientowi fakturę w wersji papierowej, przekazując oddzielnie na adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura.
10. Instalszop.pl wystawi fakturę w momencie wysyłki zamówienia z magazynu. Instalszop.pl wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub zakładaniu Konta Klienta.

II. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH
1. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach pomocy lub telefonicznie.
2. Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.

III. CENY TOWARÓW
1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Instalszop.pl:
a) podawane są w złotych polskich,
b) podane są zarówno z VAT - brutto oraz bez VAT - netto,
c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony
w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie pn. Koszty dostawy.

IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi od 24 h do max. terminu ustalanego indywidualnie przy towarach dostępnych na zamówienie (max. 4 tygodnie) . Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki z Instalszop.pl do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze. Mogą zdażyć się sytuacje, w których realizacja zamówień nieco się wydłuży z przyczyn nie zależnych od Instalszop.pl
2. Zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:
a) za pośrednictwem Poczty Polskiej,
b) za pośrednictwem firmy kurierskiej,
c) do Punktu Odbioru Instalszop.pl, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
3. W przypadku wybranych towarów Instalszop.pl zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.
4. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki.
W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy,
w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Instalszop.pl wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

V. FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
b) przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta kredytowa, karta płatnicza za pośrednictwem systemu płatności PayU. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Instalszop.pl potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Instalszop.pl w ING Banku Śląskim.
2. W przypadku wybranych towarów, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami, Instalszop.pl zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.
3. W przypadku zamówienia składanego przez Konsumentów, Instalszop.pl, przed jego złożeniem, udziela informacji o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.

VI. REKLAMACJE
1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
2. Instalszop.pl jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli zakupiony produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

3. Odpowiedzialność Instalszop.pl wobec Klienta nie będącego Konsumentem za niewykonanie albo
nienależyte wykonanie zamówienia ograniczona zostaje do wysokości 1000 zł. Instalszop.pl nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
4. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Instalszop.pl przy zawarciu umowy, a Instalszop.pl nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
c) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
5. Instalszop.pl jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów, które istniały w chwili wydania Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w produkcie w tej samej chwili.
6. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Instalszop.pl w ciągu 2 lat od daty wydania mu towaru, o ile w przypadku Konsumenta, w terminie roku od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Instalszop.pl o stwierdzonej niezgodności.
7. Klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, gdy wada produktu jest istotna, chyba że Instalszop.pl niezwłocznie wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie.
8. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Instalszop.pl usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Instalszop.pl.
9. Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

10. Instalszop.pl w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 

11. Klient powinien dostarczyć produkt na koszt własny paczką ekonomiczną na adres: Instalszop Adam Bilski ul. Kopanina 28D/101, 60-105 Poznań.
12. Aby przyspieszyć proces reklamacji do odsyłanego towaru zaleca się dołączyć dowód zakupu oraz wypełniony formularz reklamacji.
13. Instalszop.pl po otrzymaniu przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Instalszop.pl zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Klienci będący konsumentami oraz osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio
związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla
tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej
przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mogą odstąpić od umowy bez podania
przyczyny i ponoszenia kosztów w ciągu 21 dni, z wyjątkiem gdy Instalszop.pl nie jest
zobowiązany do zwrotu konsumentowi lub osobie wskazanej w ust. 1 poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów, gdy konsument lub osoba wskazana w ust. 1 wybrał sposób
dostarczania rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez
przedsiębiorcę.
Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy stanowią załącznik nr 1 do
Regulaminu
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
dla umowy, w wykonaniu której Instalszop.pl wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do
przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną
przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik lub osobie wskazanej w ust. 1, a w przypadku
umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w
posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez
czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy
b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi lub osobie wskazanej w ust. 1 w
przypadkach:
a) umów, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
b) umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;
c) umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;
d) umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – towary
dostępne na indywidualne zamówienie
4. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które można złożyć na
formularzu, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy
wysłanie oświadczenia przez jego upływem pocztą: Instalszop Adam Bilski ul. Kopanina
28D/101, 60-105 Poznań, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@instalszop.pl.
5. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta lub osobę wskazaną w ust. 1od
umowy, Instalszop.pl niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie za pośrednictwem poczty
elektronicznej, na adres za pośrednictwem którego oświadczenie zostało wysłane.
6. Konsument lub osoba wskazanej w ust. 1 wraz z odstąpieniem od umowy ma obowiązek
niezwłocznie zwrócić towar Instalszop.pl, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym
odstąpił od umowy. Z uwagi na bezpieczeństwo zalecany jest zwrot towarów w oryginalnym,
nienaruszonym opakowaniu.
7. Zwracany towar Klient powinien dostarczyć towar paczką ekonomiczną na adres:
Instalszop Adam Bilski ul.Kopanina 28D/101, 60-105 Poznań.
8. Instalszop.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
10. Konsument lub osoba wskazanej w ust. 1 ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości

rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11. Instalszop.pl dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta lub osobę
wskazaną w ust. 1 płatności (cena towaru oraz koszt dostarczenia rzeczy) w ciągu 14
(czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z
zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

VIII. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM I NADPŁATY
1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta, Instalszop.pl zwraca wszystkie dokonane przez Klienta płatności, nie później niż w ciągu 14 dni.
2. Instalszop.pl dokonuje zwrotu płatności przy uzyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyto, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
3. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Instalszop.pl identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Klienta w Instalszop.pl (nadpłata). Nadpłata z konta Klienta zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Instalszop.pl za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach Kontaktu po uprzednim zalogowaniu się na koncie Klienta. Instalszop.pl zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.
4. Instalszop.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient niebędący Konsumentem, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Instalszop.pl wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Instalszop.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

IX. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY
1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci Instalszop Adam Bilski, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres:

Instalszop AdamBilski ul. Kopanina 28D/101, 60-105 Poznań.
1.2. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

X. DANE OSOBOWE
1. Składając zamówienie w Instalszop.pl, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Instalszop Adam Bilskioraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Instalszop.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Instalzop.pl w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Instalszop.pl.
4. Klienci Instalszop.pl maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Ochrona danych osobowych.
5. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności za pośrednictwem PayU za nabywane towary/produkty/usługi przekazywane są spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratorowi danych (ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Instalszop Adam Bilski.
2. Towary prezentowane na stronach Instalszop.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
3. Instalszop.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4. Instalszop.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
5. Instalszop.pl dokonuje wszystkich działań by zapewnić bezpieczeństwo danych Klienta. Zaleca się zachowanie wszelkich zasad ostrożności by uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do swojego konta Klienta osobom nieuprawnionym.
6. Instalszop.pl wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony Instalszop.pl. Rodzaje plików cookies, z których korzysta Sklep to:
a) Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
b) Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony Instalszop.pl,
c) Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.
7. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Instalszop.pl nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.
10. Instaszop.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawnych, zmiany nowych funkcjonalności sklepu internetowego lub rozpoczęcia świadczenia nowych usług. Instalszop.pl poinformuje wszystkich Klientów poprzez wiadomość wysłaną na konto użytkownika o planowanych zmianach Regulaminu. W przypadku braku konta, Instalszop.pl poinformuje o zmianach Regulaminu za pośrednictwem adresu e-mail, z którego zostało złożone zamówienia.

Załączniki nr 1
Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy
1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 21 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 21 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Instalszop Adam Bilski, ul.Kopanina 28D/101, 60-105 Poznań, tel. 690 912 712, sklep@instalszop.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej: https://instalszop.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na pocztą elektroniczną.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
2. W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
3. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Instalszop Adam Bilski, ul.Kopanina 28D/101, 60-105 Poznań , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
4. W przypadku zwrotu rzeczy będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: Instalszop Adam Bilski, ul.Kopanina 28D/101, 60-105 Poznań, tel. 690 912 712, sklep@instalszop.pl.
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*)/o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ……………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………………………………………
Adres konsumenta(-ów): ……………………………………..
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
……………………………………………….
Data: ……………………….........
(*) Niepotrzebne skreślić.