Darmowa dostawa od 500zł

Polityka prywatności

 
POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.INSTALSZOP.PL


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych jest Adam Bilski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Instalszop Adam Bilski, ul. Kopanina 28/32D Lokal 101, 60-105 Poznań, NIP: 7772822711, REGON: 301691570 (dalej: „Administrator”)
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Instalszop Adam Bilski, ul. Kopanina 28/32D Lokal 101, 60-105 Poznań, drogą e-mailową pod adresem: sklep@instalszop.pl lub drogą telefoniczną: 690 912 711.
 
CEL, PODSTAWA I ZAKRES PRZETWARZANUA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) tj.  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy albo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody właściciela danych. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia umowy lub w celu wskazanym w zgodzie. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy, lub do momentu cofnięcia zgody przez podmiot danych.
Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.

Zakres przetwarzanych danych osobowych (tylko dane zwykłe):
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),
d) adres e-mail,
e) numer telefonu.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 
COOKIES
W związku z prowadzeniem strony internetowej wykorzystujemy tzw. cookies. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do naszych Zaufanych Partnerów [k1*] , z których usług korzystamy, a których lista znajduje się w punkcie 3.2 poniżej.
Do grona naszych Zaufanych Partnerów należą: [k2*] 

Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:
 • cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera, bądź urządzenia mobilnego są usuwane z jego twardego dysku,
 • cookies trwałe, które są przechowywane w pamięci komputera, bądź urządzenia mobilnego aż do momentu ich manualnego usunięcia przez użytkownika za pośrednictwem odpowiednich narzędzi w przeglądarce internetowej lub ich wygaśnięcia…
W związku z prowadzeniem strony internetowej wykorzystujemy pliki cookies w celu:
 • zapewnienia bezpieczeństwa tj. uwierzytelniania użytkowników;
 • dostosowywania prezentowanej zawartości strony  do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych
 • realizacji ankiet;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • prezentacji zindywidualizowanych reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownika czy jego miejsce zamieszkania;
 • wpływania na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej.
Przechowywanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp są Administrator oraz Zaufani Partnerzy.

Strona internetowa może umieścić plik cookies w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
 
ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI
Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.
 
PRAWO WYCOFANIA ZGODY
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, możesz ją cofnąć w dowolnym momencie.
W celu cofnięcia zgody należy:
 • wysłać maila bezpośrednio Administratorowi na adres: sklep@instalszop.pl lub
 • usunąć zamieszczony komentarz pod artykułem lub
 • usunąć zamieszczoną opinię o usługach.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, do czasu jej cofnięcia mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 
WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI LUB PROFILOWANIE
Administrator nie będzie przetwarzał Twoich danych w sposób, z którym wiązałoby się podejmowanie wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do Twojej osoby. Twoje dane mogą podlegać profilowaniu w celach statystycznych oraz marketingowch.[k3] 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane mogą być przekazywane dostawcom usług IT, operatorom pocztowym lub przewoźnikom, producentom zamówionych towarów, agencjom marketingowym oraz innym podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych – dane te są przetwarzane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Przekazanie danych odbywa się na podstawie umowy powierzania zawartej zgodnie z art. 28 RODO.
Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie.
 
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
Do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia Twoich danych, jeżeli nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Twoich danych osobowych niż ich przechowywanie zabezpieczmy je, poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
 • trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • 3 lat lub 10 lat— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
 • 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. W przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia wnioski będą rozpatrywane indywidualnie.
 
UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych posiadasz prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w sytuacji i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO,
 • przenoszenia Twoich danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (przed 25.05.2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; po 25.05.2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Wymienione w pkt. 10.1. uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Odmowa uwzględnienia żądania będzie poprzedzona wnikliwą analizą, i zostanie wydana wyłącznie w sytuacji, gdy będzie konieczna.
 • Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio Administratorowi na adres sklep@instalszop.pl.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową.
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

 [k1]np. Google, Facebook
 [k2]wskazać z kim współpracujemy w zakresie strony internetowej np. Facebook, Google itp.
 [k3]wskazać czy dane są profilowane i w jakim celu oraz czy Administrator podejmuje automatyzowne decyzje